ความสำคัญของวันมาฆบูชา

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Videos info

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

http://www.dmc.tv ความหมายและความสำคัญของวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ธรรมะวันมาฆบูชา

ธรรมะวันมาฆบูชา อ.ชรินทร์ วงศ์สมบูรณ์ นำเสนอ เพื่อเป็นความรู้สู่สาธารณะชน ได้ไปศึกษาครับ อ.สวาสดิ์ จีโน นำขึ้นยูทูปให้ครับ

วันอาสาฬหบูชา 2 Asalha Puja

http://www.dmc.tv
วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน สำหรับในปี พ.ศ. 2552 นี้ วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม ตามปฏิทินสุริยคติ

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ[2] ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์[3]

วันมาฆบูชา ๒๕๕๕

มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ
วันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้ เป็นปีอธิมาส ซึ่งจะมีเดือน 8 สองครั้งตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทำให้วันมาฆบูชาในปีนี้เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 โดยจะตรงกับวันที่ 7 มีนาคม 2555
ความสำคัญและความเป็นมา
เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกซึ่งมีหลักคำสอนสรุปเป็นใจความสำคัญคือ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
- มีพระสงฆ์จำนวน 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
- พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
- พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์
- เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์
จึงทำให้วันมาฆบูชาถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งมีความหมายว่า "การประชุมด้วยองค์ 4"
สำหรับการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในวันนี้คือ การทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศ ที่วัด ในตอนเช้า ตอนบ่ายฟังพระธรรมเทศนา และตอนกลางคืน นำดอกไม้ธูปเทียนไปวัดเพื่อทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคหนังสือธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการแก้กรรม สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา ให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีทั้งชาตินี้และชาติหน้า "การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง"

สำนักพิมพ์อักษรธรรม
ขอเป็นสื่อกลางในการส่งบุญให้กับท่านทั้งหลาย
เพียงโทรศัพท์มาที่เบอร์ 080-5626-461 , 081-4936-254 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทางเรามีหนังสือธรรมะให้ท่านเลือกมากมาย
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thammatan.com
Facebook : http://www.facebook.com/thammatan3G

วันมาฆบูชา

ธรรมะคลายทุกข์ เรื่องวันมาฆบูชา
พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร...

วันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญและเวียนเทียน เนื่องวันมาฆบูชา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

  • CompareSong.com

    Come to explore free music on internet with us.

  • Do you have some idea or questions about comparesong.com? Don't hesitate to contact us on e-mail: mnohosten@gmail.com