การบริหารความเสี่ยง

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Videos info

การบริหารความเสี่ยง

รายการ " โลจิสติกส์ก้าวไกลไปกับทาทา " วันนี้เสนอตอน "การบริหารความเสี่ยงในการจัดการสินค้าคงคลัง" โดย ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารความเสี่ยงของ GOLD SPOT และ GOLD FUTURES Part 1

เนื่องจากสภาวะทองคำมีความผันผวนอย่างมากทางคุณหมอจึงเห็นสมควรที่จะมีการให้ความรู้และคำแนะนำในการลงทุนจึงจัดให้มีการสัมมนาขึ้นตามระละเอียดในวีดีโอนี้

550115 ตอน การบริหารความเสี่ยง

ทันโลกทันธรรม ตอน การบริหารความเสี่ยง

บทที่ 5 การบริหารความเสี่ยง

วิชา การตรวจสอบภายในสมัยใหม่
จัดทำโดย นศ. AC 4/4 ฝึกงาน 53
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พร้อมพร ภูวดิน

  • CompareSong.com

    Come to explore free music on internet with us.

  • Do you have some idea or questions about comparesong.com? Don't hesitate to contact us on e-mail: mnohosten@gmail.com